Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2015

5265 3ffb 500
Reposted fromshapeless shapeless viatedibea tedibea
6569 1cd3 500
Reposted fromImmaculate Immaculate viadarkparadise darkparadise
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamendacious mendacious
3008 7b65
6424 4dc0
Reposted fromcalifornia-love california-love viatedibea tedibea
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to albo, że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence vianannou nannou

February 07 2015

To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viatedibea tedibea
5415 a4e1
Reposted fromrenirene renirene viatedibea tedibea
- Ma pani kiepski dzień?  Kręciłam głową i odpowiadałam: - Nie. Mam kiepskie życie.
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viatedibea tedibea
4487 15eb
Reposted frompesy pesy viadarkparadise darkparadise
— sure.
“Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.”
— Danuta Bieńkowska “Czy to jest kochanie?”
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)

November 10 2014

6268 1ec9 500
Reposted fromMissMurder MissMurder viadarkparadise darkparadise
4427 10dd
Reposted frommisza misza vianannou nannou
3846 d299 500
Reposted frompengin pengin viarasppberry rasppberry
2531 1853
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea viarasppberry rasppberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl